Leerlingbegeleiding

Eerste lijn

Mentor

In de visie van Scholencombinatie Delfland is de mentor (klassenleraar, klassendocent) de eerstverantwoordelijke in de leerlingenzorg. Hij beschikt over de noodzakelijke gegevens, houdt contact met leerling en gezin, met collega’s en schoolleiding. Hij treedt op als eerste vertrouwenspersoon. In de onderbouw en een aantal bovenbouwklassen bestaat een zogenaamd mentoruur, waarin de leerling en de mentor contact met elkaar hebben.

Vakdocent

Elke docent is verantwoordelijk voor de begeleiding van zijn leerlingen: niet alleen op zijn vakgebied, maar ook door zijn pedagogisch en didactisch handelen. Hij zal dan ook contact opnemen met de mentor, de schoolleiding of andere begeleiders indien hij dat noodzakelijk acht.

Tweede lijn

Remedial Teaching

Leerlingen bij wie na intern onderzoek aanwijzingen voor leerstoornissen op taal- en/of rekengebied zijn vastgesteld, kunnen begeleiding krijgen van een gespecialiseerde remedial teacher. Scholencombinatie Delfland streeft ernaar deze begeleiding schoolbreed en in alle leerjaren te kunnen geven.

Leerlingbegeleiding

Leerlingbegeleiders zijn gespecialiseerde leerkrachten die voor een deel van de lesgevende taak zijn vrijgesteld. Leerlingbegeleiders kunnen door gesprekken en trainingen leerlingen leren omgaan met uiteenlopende problemen. In veel gevallen zullen mentoren, docenten of ouders daarbij worden betrokken. Vertrouwelijke informatie wordt niet zonder toestemming van de leerling aan anderen doorgespeeld, zelfs niet aan de ouders.

Faalangstreductie training

Leerlingen bij wie de prestaties achterblijven door een hoge faalangst, kunnen hiervoor begeleiding krijgen. Ook hiervoor verricht de school een intern onderzoek. De begeleiding wordt gegeven door gespecialiseerde leerkrachten in klas 1 en klas 2. Deze leerlingen kunnen ook in aanmerking komen voor een sociale vaardigheidstraining. Zij leren dan beter om te gaan met zichzelf en met andere leerlingen. De begeleiding van de training wordt gegeven door een leerlingbegeleider of een externe instantie.

Derde lijn

Zorgteam

Leerlingbegeleiders vormen samen een zorgteam. Er is binnen het zorgteam sprake van een samenwerking tussen school, politie, jeugdzorg, gezondheidszorg en de leerplichtambtenaar. In het zorgteam worden leerlingen besproken voor wie zorg buiten de school noodzakelijk lijkt. Hun problematiek wordt vertrouwelijk behandeld. Via het zorgteam kunnen leerlingen door worden verwezen naar hulp buiten de school.

Meldcode

De scholencombinatie Delfland handelt conform de richtlijnen van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.