Medezeggenschap

De medezeggenschap op scholencombinatie Delfland is op dezelfde wijze ingericht als de bestuursstructuur en managementstructuur. Dit houdt in dat we naast de overkoepelende medezeggenschapsraden (MR) ook een deelraad op locatie hebben. De deelraad heeft van de oorspronkelijke medezeggenschapsraden het mandaat gekregen om Delfland-aangelegenheden zelfstandig te behandelen. De directeur voert namens het bevoegd gezag het overleg over locatie-specifieke zaken met de deelraad.
Vier personeelsleden hebben zitting in de deelraad. Daarnaast zijn ouders en leerlingen van harte uitgenodigd om zich aan te melden. Dit kan via dmr@sc-delfland.nl. Ook wanneer u vragen heeft m.b.t. de medezeggenschap en deelraad bent u bij dit mailadres aan het juiste adres.