Medezeggenschap

De medezeggenschap op scholencombinatie Delfland is op dezelfde wijze ingericht als de bestuursstructuur en managementstructuur. Dit houdt in dat we naast de overkoepelende medezeggenschapsraden (SCO MR en Spinoza GMR) ook een deelraad op locatie hebben. De deelraad heeft van de oorspronkelijke medezeggenschapsraden het mandaat gekregen om Delfland-aangelegenheden zelfstandig te behandelen. De directeur voert namens het bevoegd gezag het overleg over locatie-specifieke zaken met de deelraad.
4 Personeelsleden hebben zitting in de deelraad. Daarnaast zijn ouders en leerlingen van harte uitgenodigd om zich aan te melden. Dit kan via dmr@sc-delfland.nl. Ook wanneer u vragen heeft m.b.t. de medezeggenschap en deelraad bent u bij dit mailadres aan het juiste adres. 

De medezeggenschapsraden en deelraad hebben adviserende of instemmende bevoegdheden bij het nemen van bepaalde beslissingen door bestuur en/of directie.

Dit zijn de belangrijkste:

  • ontvangt jaarlijks de begroting en beleidsplannen van het schoolbestuur
  • Instemmingsrecht op onderwijskundige doelstellingen van de school
  • Instemmingsrecht bij plannen voor fuseren, bij het vaststellen of aanpassen van het schoolreglement en/of het beleid om ouders te laten helpen op school.