Aannameprocedure bij zorgplicht

Scholen zijn ervoor verantwoordelijk om leerlingen die extra onderwijsondersteuning nodig hebben een passende plek te bieden. Dat kan op de eigen school of, als onze school niet de juiste begeleiding kan bieden, op een andere reguliere of speciale school. De scholen van voortgezet onderwijs werken daarbij samen in het samenwerkingsverband VO Delflanden.

Onze school onderzoekt of we zelf, op grond van de onderwijsbehoeften van de leerling, de benodigde begeleiding kunnen bieden (basisondersteuning), of dat we dit eventueel kunnen met de inzet van extra ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband.

Indien uit het overgedragen dossier van de leerling sprake lijkt van een ondersteuningsbehoefte, gaat onze school in gesprek met de ouders, het kind, de verwijzende school en het samenwerkingsverband om op zoek te gaan naar een passend ondersteuningsaanbod. In bijzondere gevallen kan in het kader van aanvullend onderzoek gekozen worden voor een observatie in de (basisschool)klas van uw kind. Dit in afstemming met ouders en verwijzende school.

Aan de hand van het totaal aan informatie doet onze school vervolgens een zo passend mogelijk voorstel op onze eigen school, een andere reguliere school of een speciale school voor voortgezet onderwijs binnen of buiten ons samenwerkingsverband.

Wanneer een andere school binnen of buiten het samenwerkingsverband een beter passend aanbod heeft, wordt dit door onze school besproken met ouders en jongere en schriftelijk onderbouwd. Daarbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de voorkeur die de ouders en de leerling hebben uitgesproken. Bij verwijzing naar het speciaal onderwijs wordt door onze school een toelaatbaarheidsverklaring aangevraagd bij het samenwerkingsverband.

Vervolgens worden ouders en de jongere begeleid naar de nieuwe school. Het is vervolgens aan de ouders om de leerling op de nieuwe school in te schrijven.

In ons schoolondersteuningsprofiel hebben we beschreven welke ondersteuning onze school kan bieden en welke afspraken onze school heeft gemaakt over de inzet van extra onderwijsondersteuning vanuit het samenwerkingsverband. U vindt het schoolondersteuningsprofiel op de website van de school.