Toelatingsreglement
sc Delfland

Aanmelden van leerlingen voor klas 1 van het schooljaar 2021 – 2022 kan van 6 februari 2021 t/m 19 februari 2021. Alle aanmeldingen die in die periode zijn ontvangen worden op dezelfde manier behandeld. Aanmeldingen die na deze periode binnenkomen worden alleen in behandeling genomen als er nog plaatsingsmogelijkheden zijn binnen de gevormde klassen. In dat geval wordt iedere twee weken onderstaande plaatsingsprocedure opnieuw doorlopen voor de nieuw ontvangen aanmeldingen.

De toelatingscommissie sc Delfland (beroepsgerichte leerwegen) beslist over toelating en plaatsing van leerlingen in de eerste klas op basis van een intakeprocedure waarbij u en uw zoon of dochter afhankelijk van het advies van de basisschool wordt uitgenodigd voor een gesprek. De toelatingscommissie bestaat o.a. uit de zorgcoördinator, een remedial teacher, de unitleider en de directeur.

In principe kunnen alle leerlingen met een passend advies worden toegelaten. Het advies van de basisschool is bepalend voor plaatsing in een bepaald type klas. Alle leerlingen worden gescreend aan de hand van het Onderwijskundig Rapport (OKR) van de verwijzende school. Het OKR wordt gebruikt als bespreekdocument in de toelatingscommissie. Wanneer vanuit het OKR en mogelijk vanuit het aanmeldformulier van ouders, sprake lijkt van een leerling met extra onderwijsbehoeften (bijvoorbeeld leerwegondersteuning), geldt een aangepaste aannameprocedure vanuit de zorgplicht.

De toelatingscommissie neemt in de regel binnen zes weken na aanmelding een besluit over mogelijke plaatsing. Indien onze school, in het kader van de zorgplicht, langer tijd nodig heeft om een passend ondersteuningsaanbod voor uw kind te formuleren, krijgen de ouders daarvan binnen zes weken na aanmelding bericht.

Op basis van de onderwijskundige rapportage kunnen leerlingen met een vmbo-advies, die gebaat zijn bij een kleine overzichtelijke onderwijssetting met een beperkt aantal docenten voor de klas, worden doorverwezen naar de vmbo-pro-klas op de Praktijkschool-locatie.

Plaatsing

Het gebouw is geschikt voor maximaal 550 leerlingen. Per leerjaar is er daarmee ruimte voor maximaal 135 leerlingen. In het eerste en tweede leerjaar hebben wij ruimte voor maximaal 7 klassen. Twee of drie van de 7 klassen worden gereserveerd voor leerlingen die voor leerwegondersteuning in aanmerking komen en een kleinschalige leeromgeving nodig hebben. Hierin worden maximaal 15 leerlingen per klas geplaatst. Daarnaast kunnen maximaal 10 leerlingen leerwegondersteuning krijgen vanuit een plaatsing in reguliere klassen waarbij de klassengrootte wordt aangepast.

Wanneer de toelatingscommissie heeft besloten dat een leerling geplaatst kan worden, wordt voor het eerst in de week van 23 maart en vervolgens om de twee weken de plaatsingsprocedure uitgevoerd, totdat het maximum aantal plaatsen voor een bepaalde groep leerlingen is bereikt.

Plaatsingsprocedure

Leerlingen worden geplaatst in de leerweg overeenkomstig het advies van de basisschool. Omdat de eindtoets wordt afgenomen nadat de inschrijving heeft plaatsgevonden en de basisschool het advies in overleg met de ouders slechts naar boven kan bijstellen, wordt dit bijgestelde advies z.s.m. maar uiterlijk binnen een week na bekendmaking schriftelijk kenbaar gemaakt door de ouders en de basisschool. De toelatingscommissie plaatst hierop de leerling in het hogere niveau als dit op de locatie wordt aangeboden of verwijst de leerling naar een andere locatie waar plaats is binnen de geadviseerde opleiding.

Bij het besluit over toelating en plaatsing van een leerling wordt de volgende procedure gevolgd:

  • Van de beschikbare 135 plaatsen wordt ongeveer 75% gereserveerd voor leerlingen uit het samenwerkingsverband VO Delflanden, 25% voor leerlingen van daarbuiten.
  • Eerst worden leerlingen uit het woongebied van het Samenwerkingsverband VO Delflanden en leerlingen afkomstig van de bij de moederstichting behorende basisscholen geplaatst.
  • In tweede instantie worden leerlingen met een broer of zus op onze school geplaatst.
  • Tot slot worden leerlingen geplaatst vanuit het principe van thuisnabij onderwijs zoals dat geldt binnen ons samenwerkingsverband. Leidend is daarbij de postcoderoos met postcode 2613 als middelpunt.
  • Bij overschrijding van het aantal beschikbare plaatsen bij toepassing van bovenstaande plaatsingsvolgorde geldt voor aanmeldingen ontvangen tussen 1 en 22 februari 2020 dat er loting plaatsvindt.
  • Voor aanmelding na 22 februari 2020 is de datum van aanmelding bepalend voor de volgorde van plaatsing. In die gevallen dat het een eerste keus betreft en een leerling kan (nog) niet geplaatst worden, kunnen ouders ervoor kiezen hun kind op een wachtlijst te laten plaatsen.
  • Plaatsing wordt pas definitief nadat het door ouders/verzorgers ondertekende strookje is ontvangen waarop wordt aangegeven dat de plaatsing wordt geaccepteerd.