Toelating
sc Delfland

 

 

Toelatingsreglement

Aanmelden van leerlingen voor klas 1 van het schooljaar 2023 – 2024 kan van 25 maart 2024 tot 29 maart 2024 - 16.00 uur. Alle aanmeldingen die in die periode zijn ontvangen, worden op dezelfde manier behandeld. Aanmeldingen die na deze periode binnenkomen, worden alleen in behandeling genomen als er nog plaatsingsmogelijkheden zijn binnen de gevormde klassen. In dat geval wordt iedere twee weken onderstaande plaatsingsprocedure opnieuw doorlopen voor de nieuw ontvangen aanmeldingen. 

De toelatingscommissie van Scholencombinatie Delfland beslist over toelating en plaatsing van nieuwe leerlingen in de eerste klas. De toelatingscommissie bestaat uit de zorgcoördinator, een gedragswetenschapper, een remedial teacher en de unitleider. 

In principe kunnen alle leerlingen met een passend advies worden toegelaten. Het advies van de basisschool is bepalend voor de leerwegplaatsing. Alle leerlingen worden gescreend aan de hand van het Onderwijskundig Rapport (OKR) van de verwijzende school. Het OKR wordt gebruikt als bespreekdocument in de toelatingscommissie. Wanneer vanuit het OKR en mogelijk vanuit het aanmeldformulier van ouders, sprake lijkt van een leerling met extra onderwijsbehoeften (bijvoorbeeld leerwegondersteuning), geldt een aangepaste aannameprocedure vanuit de zorgplicht. 

De toelatingscommissie neemt in de regel binnen zes weken na aanmelding een besluit over mogelijke plaatsing. Indien onze school, in het kader van de zorgplicht, langer tijd nodig heeft om een passend ondersteuningsaanbod voor uw kind te formuleren, krijgen de ouders daarvan binnen zes weken na aanmelding bericht. In het geval dat er in dit kader extra onderzoek gedaan moet worden, dan is de duur daarvan 4 weken. 

Plaatsing

Er is ruimte voor maximaal 125 leerlingen, waarvan 45 met een LWOO-indicatie / Interne Toewijzing (LWOO / IT). In het eerste en tweede leerjaar hebben wij ruimte voor maximaal 7 klassen. Twee of drie van de 7 klassen worden gereserveerd voor leerlingen die voor LWOO / IT  in aanmerking komen en een kleinschalige leeromgeving nodig hebben.

Plaatsingsprocedure

Leerlingen worden geplaatst in de leerweg overeenkomstig het advies van de basisschool. Omdat de eindtoets wordt afgenomen nadat de inschrijving heeft plaatsgevonden en de basisschool het advies in overleg met de ouders slechts naar boven kan bijstellen, wordt dit bijgestelde advies z.s.m. maar uiterlijk binnen een week na bekendmaking schriftelijk kenbaar gemaakt door de ouders en de basisschool. De toelatingscommissie plaatst hierop de leerling in het hogere niveau als dit op de locatie wordt aangeboden of verwijst de leerling naar een andere locatie waar plaats is binnen de geadviseerde opleiding.  
Als er geen eindtoets wordt afgenomen is het advies van de basisschool het uitgangspunt van de plaatsing.  

 

Bij het besluit over toelating en plaatsing van een leerling wordt de volgende procedure gevolgd: 

  • Van de beschikbare 125 plaatsen wordt ongeveer 75% gereserveerd voor leerlingen uit het samenwerkingsverband VO Delflanden, 25% voor leerlingen van daarbuiten. We kiezen ervoor om percentages te hanteren en geen concrete aantallen te benoemen, omdat het aantal plaatsen samenhangt met de verschillende adviezen en de onderwijsvraag van de leerlingen.
  • Eerst worden leerlingen uit het woongebied van het Samenwerkingsverband VO Delflanden geplaatst.  
  • In tweede instantie worden leerlingen met een broer of zus op onze school geplaatst. 
  • Tot slot worden leerlingen geplaatst vanuit het principe van thuis- nabij onderwijs, zoals dat geldt binnen ons samenwerkingsverband. Leidend is daarbij de postcoderoos met postcode 2613 als middelpunt. 
  • Bij overschrijding van het aantal beschikbare plaatsen bij toepassing van bovenstaande plaatsingsvolgorde, geldt voor aanmeldingen ontvangen tussen 25 maart 2024 en 29 maart 2024 - 16.00 uur dat er loting plaatsvindt.
  • Voor aanmelding na 29 maart 2024 - 16.00 uur is de datum van aanmelding bepalend voor de volgorde van plaatsing. In die gevallen dat het een eerste keus betreft en een leerling (nog) niet geplaatst kan worden, kunnen ouders ervoor kiezen hun kind op een wachtlijst te laten plaatsen.
  • Plaatsing wordt pas definitief nadat het door ouders/verzorgers ondertekende strookje is ontvangen, waarop wordt aangegeven dat de plaatsing wordt geaccepteerd.
  • Wanneer de aanmelding voor 29 maart 2024 - 16.00 uur is gedaan, dan ontvangt u uiterlijk 10 mei 2024 bericht omtrent plaatsing.