Toelating
sc Delfland

 

 

Toelatingsreglement

Aanmelden van leerlingen voor klas 1 van het schooljaar 2024 – 2025 kan van 18 maart 2024 tot en met 31 maart 2024. Alle aanmeldingen die in die periode zijn ontvangen, worden op dezelfde manier behandeld. Aanmeldingen die na deze periode binnenkomen, worden alleen in behandeling genomen als er nog plaatsingsmogelijkheden zijn binnen de gevormde klassen. In dat geval wordt iedere twee weken onderstaande plaatsingsprocedure opnieuw doorlopen voor de nieuw ontvangen aanmeldingen. 

Toelatingscommissie

De toelatingscommissie van Scholencombinatie Delfland beslist over toelating en plaatsing van nieuwe leerlingen. De toelatingscommissie bestaat uit de ondersteuningscoördinator, de gedragswetenschapper, een remedial teacher en de unitleider. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de commissie.

In principe kunnen alle leerlingen met een passend advies worden toegelaten. Het advies van de basisschool is bepalend voor de leerwegplaatsing. Alle leerlingen worden gescreend aan de hand van het Onderwijskundig Rapport (OKR) van de verwijzende school. Het OKR wordt gebruikt als bespreekdocument in de toelatingscommissie. Wanneer vanuit het OKR en mogelijk vanuit het aanmeldformulier van ouders, sprake lijkt van een leerling met extra onderwijsbehoeften, geldt een aangepaste aannameprocedure vanuit de zorgplicht.

De toelatingscommissie neemt in de regel binnen zes weken na aanmelding een besluit over mogelijke plaatsing. Indien onze school, in het kader van de zorgplicht, langer tijd nodig heeft om een passend ondersteuningsaanbod voor uw kind te formuleren, krijgen de ouders daarvan binnen zes weken na aanmelding bericht. In het geval dat er in dit kader extra onderzoek gedaan moet worden, is de duur daarvan 4 weken.
 

Beschikbaarheid - Plaatsing

In het eerste leerjaar is er ruimte voor maximaal 125 leerlingen, wat wordt verdeeld over zeven klassen. Drie van deze zeven klassen worden gereserveerd voor leerlingen die een kleinschalige leeromgeving nodig hebben. Hieronder vallen leerlingen met een BL-advies en/of leerlingen waarvan is vastgesteld dat ze extra ondersteuningsbehoeften hebben en zijn aangewezen op een kleinschalige leeromgeving. Deze drie klassen bestaan uit maximaal 15 leerlingen.

Voorrangscriteria

Bij de plaatsing krijgen de volgende leerlingen voorrang: 
  1. Leerlingen met een broer of zus op SC Delfland. Voor voorrang bij half- of stief relaties geldt dat de leerling woonachtig is op hetzelfde adres. 
  2. Leerlingen die verwezen worden door de ISK (Internationale Schakel Klas) Delft of de KOP-klas van het Grotius College. Het aantal beschikbare plaatsen voor deze groep wordt voor 31 maart 2024 met de ISK en het Grotius gecommuniceerd. 

Plaatsingsprocedure

Leerlingen worden geplaatst in de leerweg overeenkomstig het advies van de basisschool. Daarnaast geldt het volgende: 

  • Voor de plaatsing is het niet van belang of er een LWOO / IT indicatie is geadviseerd. 
  • Voor leerlingen met een dubbeladvies GL/TL geldt dat plaatsing wordt overwogen op het moment dat uit het dossier blijkt dat het praktische onderwijsaanbod van de GL beter aansluit bij de onderwijsbehoeften van deze leerling.  

Van de beschikbare 125 plaatsen worden eerst de leerlingen geplaatst die aan de voorrangscriteria voldoen. Van de resterende beschikbare plaatsen wordt 75% gereserveerd voor leerlingen woonachtig binnen het samenwerkingsverband VO Delflanden, en 25% voor leerlingen van daarbuiten. We kiezen ervoor om percentages te hanteren en geen concrete aantallen te benoemen, omdat het aantal plaatsen samenhangt met de verschillende adviezen en de onderwijsvraag van de leerlingen. Bij het berekenen van de beschikbare plaatsen wordt rekening gehouden met het aantal plaatsen binnen de kleinschalige klassen.

 
Bij overschrijding van het aantal beschikbare plaatsen worden twee procedures gehanteerd, afhankelijk onder welke categorie de leerling valt. Deze procedure geldt voor alle aanmeldingen ontvangen tussen 18 maart en 31 maart 2024 24.00 uur. 

  1. Voor leerlingen woonachting binnen SWV VO Delflanden, vindt er door een notaris een loting plaats. 
  2. Leerlingen woonachting buiten SWV VO Delflanden worden geplaatst vanuit het principe van thuis- nabij onderwijs, zoals dat geldt binnen ons samenwerkingsverband. Leidend is daarbij de kortste fietsafstand tussen de school (postcode 2613RT) en het woonadres, berekend via Google Maps. 

Voor aanmeldingen na 31 maart 2024 24.00 uur is de datum van aanmelding bepalend voor de volgorde van plaatsing. In de gevallen dat sc Delfland de eerste keus betreft en een leerling (nog) niet geplaatst kan worden, kunnen ouders ervoor kiezen hun kind op een wachtlijst te laten plaatsen.
 

Bevestiging plaatsing

Wanneer de aanmelding voor 31 maart 24.00 uur is gedaan, ontvangen ouders/verzorgers uiterlijk 15 mei bericht omtrent plaatsing.
De plaatsing is pas definitief nadat door ouders/verzorgers schriftelijk/digitaal wordt bevestigd dat de plaatsing wordt geaccepteerd. De ouders geven op 16 mei aan of zij gebruik maken van de plaatsing óf dat zij  geen gebruik zullen maken van de plaatsing.